Εξετάσεις

  • Coombs άμεσος & έμμεσος (DAT & IAT)
  • Αφυδρογονάση της 6-Φωσφορικής Γλυκόζης (G6PD)
  • Γενική αίματος 
  • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HBA1c)
  • Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ) 
  • Ομάδα αίματος
  • Παράγοντας ρέζους (Rh)
  • Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ)
  • Τεστ δρεπανώσεως
  • Ωσμωτική αντίσταση ερυθρών