Εξετάσεις

  • Ανοσοηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού
  • Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης
  • Ηλεκτροφόρηση Ισοενζύμων CPK
  • Ηλεκτροφόρηση Ισοενζύμων Αλκαλικής Φωσφατάσης
  • Ηλεκτροφόρηση Ισοενζύμων Γαλακτικής Αφυδρογονάσης
  • Ηλεκτροφόρηση Λιποπρωτεϊνών ορού
  • Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού