Εξετάσεις

  • Ανίχνευση HLA B-27
  • Τυποποίηση HLA-A
  • Τυποποίηση HLA-B
  • Τυποποίηση HLA-C
  • Τυποποίηση HLA-DP
  • Τυποποίηση HLA-DR
  • Τυποποίηση HLA-DRB1
  • Τυποποίηση HLA-DQA1
  • Τυποποίηση HLA-DQB1
  • Προσδιορισμός απλοτύπων HLA DQ2/DQ8