Εξετάσεις

NIFTY TEST PRO - έλεγχος 84 ειδών συνδρόμων (μικροελλειπτικών/διπλασιασμών), δομικές ανωμαλίες (π.χ τρισωμίες, ελλείψεις) όλων των χρωμοσωμάτων, προσδιορισμός φύλου:

Τρισωμίες

 • Σύνδρομο Down (Τρισωμία 21)
 • Σύνδρομο Edwards (Τρισωμία 18)
 • Σύνδρομο Patau (Τρισωμία 13)
 • Τρισωμία 22
 • Τρισωμία 16
 • Τρισωμία 9

Φυλετικές Χρωμοσωμικές Ανευπλοειδίες

 • Σύνδρομο Turner
 • Σύνδρομο Klinefelter
 • XXX
 • XYY

Σύνδρομα Ελλείψεων/Διπλασιασμών

 • Σύνδρομο Prader-Willi/Angelman (15q11.2)
 • Σύνδρομο DiGeorge (22q11.2)
 • Σύνδρομο Jacobsen
 • Σύνδρομο Cat Eye
 • Σύνδρομο Cri-Du-Chat κλπ.

Προσδιορισμός Φύλου

 • Άρεν/Θήλυ (προαιρετικά)