Εξετάσεις

  • EGFR (εξώνια 18-21)
  • BRAF V600E
  • KRAS (εξώνιο 2: κωδικόνια 12/13)
  • NRAS (εξώνιο 2: κωδικόνια 12/13)
  • JAK -2 (V617F)
  • BCR-ABL (p210 & p190)
  • BRCA1 & BRCA 2 (Ελλείψεις/Διπλασιασμοί)