Εξετάσεις

 • Ανίχνευση μεταλλάξεων κυστικής ίνωσης (8 συχνότερων)
 • Ανίχνευση μεταλλάξεων κυστικής ίνωσης (76,5 - 85%)
 • Ανίχνευση μεταλλάξεων κυστικής ίνωσης (~99% ολόκληρο το γονίδιο)
 • Ανίχνευση μεταλλάξης ΔF508 κυστικής ίνωσης
 • Ανίχνευση ανευπλοειδιών των χρωμοσωμάτων 13, 18, 21, Χ, Υ
 • Μοριακή ανάλυση αιμοσφαιρινοπαθειών (α αλυσίδα)
 • Μοριακή ανάλυση αιμοσφαιρινοπαθειών (β αλυσίδα)
 • Καρυότυπος αμνιακού υγρού/χοριακών λαχνών
 • Toxoplasma gondii (Τοξόπλασμα)
 • Rubella Virus (Ιός της ερυθράς)
 • HHV-5 (CMV - Κυτταρομεγαλοϊός)
 • Ανίχνευση ανευπλοειδιών των χρωμοσωμάτων 13, 18, 21, Χ
 • Μοριακός καρυότυπος αμιακού υγρού/χοριακών λαχνών