Εξετάσεις

 • Ανίχνευση μετάλλαξης V34L του Παράγοντα ΧΙΙΙ
 • Ανίχνευση μετάλλαξης Αναστολέα Πλασμινογόνου (PAI-1, 675 4G/5G)
 • Ανίχνευση μετάλλαξης Ενζύμου Αγγειοτενσίνης (ACE, I/D)
 • Ανίχνευση μετάλλαξης Ινωδογόνου Β (-455 G>Α)
 • Ανίχνευση μετάλλαξης Ομοκυστεϊναιμίας (ΜΤΗFR, A1298C)
 • Ανίχνευση μετάλλαξης Ομοκυστεϊναιμίας (ΜΤΗFR, C677T)
 • Ανίχνευση μετάλλαξης Παράγοντα V (LEIDEN G1691A)
 • Ανίχνευση μετάλλαξης Παράγοντα V (R2 H1299A)
 • Ανίχνευση μετάλλαξης Προθρομβίνης (Παράγοντας ΙΙ – G20210A)
 • Ανίχνευση πολυμορφισμού 786 T>C Oξειδίου Αζώτου Ενδοθηλίου
 • Ανίχνευση πολυμορφισμού 804 C>A της Λεμφοτοξίνης Α
 • Ανίχνευση πολυμορφισμού 894G>T Oξειδίου Αζώτου Ενδοθηλίου
 • Ανίχνευση πολυμορφισμού Απολιποπρωτεϊνης Β (APO B -R3500Q)
 • Ανίχνευση πολυμορφισμού Γλυκοπρωτεϊνης GPIa
 • Πολυμορφισμός GPIIIa (HPA1a/b, L33P)
 • Πολυμορφισμός Απολιποπρωτεϊνης Ε (APO E)