Εξετάσεις

 • 5-Νουκλεοτιδάση (5-NT)
 • Άζωτο ουρίας
 • α-Αμυλοειδές ορού (SAA)
 • Αθηρωματικός Δείκτης
 • Αλβουμίνη (ALB)
 • Αλδολάση (ALD)
 • Αλκαλική Φωσφατάση (ALP)
 • Αμινοτρανσφεράση της Αλανίνης (ALT, SGPT)
 • Αμμωνία
 • Αμυλάση ορού (AMY)
 • Αρσενικό
 • Ασβέστιο ιονισμένο (Ca++)
 • Ασβέστιο ολικό (Ca)
 • Ασπαρτική Αμινοτρανσφεράση (AST, SGOT)
 • γ -Γλουταμυλοτρανσφεράση (γ-GT)
 • Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH)
 • Γαλακτικό οξύ (LACTIC)
 • Γλυκόζη ΕΝΥ
 • Γλυκόζη ορού (GLU)
 • Διττανθρακικά (HCO3-)
 • Ελεύθερες ελαφρές κ-αλυσίδες ορού
 • Ελεύθερες ελαφρές λ-αλυσίδες ορού
 • Ισοένζυμα Αλκαλικής φωσφατάσης
 • Κάλιο ορού (K)
 • Καρνιτίνη ορού
 • Κρεατινίνη ορού
 • Κυστατίνη C
 • Λόγος κ/λ ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων ορού
 • Λευκωματικό πηλίκο
 • Λιπάση
 • Λιπίδια ολικά (LIPIDS)
 • Μόλυβδος
 • Μαγνήσιο ορού (Mg)
 • Μετατρεπτικό ένζυμο της Αγγειοτενσίνης (ACE)
 • Νάτριο ορού (Na)
 • Οξινη φωσφατάση ορού (ACP)
 • Ουρία ορού (UREA)
 • Ουρικό οξύ ορού (UA)
 • Προστατική όξινη φωσφατάση (PAP)
 • Πρωτεΐνες ολικές (λευκώματα) ορού (TP)
 • Σίδηρος (Fe)
 • Σελήνιο
 • Σφαιρίνες
 • Τριγλυκερίδια (TRIG)
 • Τρυπτάση
 • Φρουκτοζαμίνη
 • Φωσφόρος ανόργανος (P)
 • Φωσφοκινάση της κρεατινίνης (CPK)
 • Φωσφολιπίδια
 • Χαλκός ορού (Cu)
 • Χλωριούχα ορού (Cl)
 • Χολερυθρίνη άμεσος (IBIL)
 • Χολερυθρίνη έμμεσος (DBIL)
 • Χολερυθρίνη ολική (TBIL)
 • Χοληστερόλη ολική (TCHOL)
 • Χοληστερόλη πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (VLDL)
 • Χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας (HDL)
 • Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL)
 • Χολικά οξέα
 • Ψευδάργυρος ορού (Zn)
 • Ψευδοχολινεστεράση (CHE)
 • Ωσμωτικότητα ορού